Podmokelští Židé

Nejstarší písemné zprávy o židovském osídlení Podmokel pocházejí z přelomu 17. a 18. století a vyplývá z nich, že k příchodu a usazení prvních židovských rodin na zdejším deskovém statku došlo zřejmě ve 2. polovině století sedmnáctého. V roce 1723 zde žilo 10 rodin a celkově tato komunita zahrnovala 47 osob. V průběhu 18. století počet familiantů, tedy Židů s povolením usadit se a založit rodinu, rostl, propad pak nastává v roce 1783, kdy dle výkazu správce žádní Židé na území podmokelského statku nepřebývali.  Pravděpodobnou příčinou tohoto náhlého exodu početné obce byl požár, který dle svědectví pamětníků z výslechu, provedeného v roce 1820, zničil 16 židovských domů s modlitebnou, budovu vrchnostenského zámku a dva statky místních sedláků Hrabého a Caise. Majitel zámku, rytíř Johan Josef Václav von Puteani, následně obnovil nejen zámeckou budovu, ale i domy židovských obyvatel, kteří se v následujících letech do Podmokel vrátili a dle soupisu z roku 1793 se zde nacházelo 18 židovských rodin. Ti představovali pro vrchnost významný zdroj příjmů z ochranných daní a později i nájemného, když byl v roce 1800 statek propachtován představenému místních Židů Henochu Trenkovi na 6 let za 854 zlatých ročně. Židovské společenství ve vsi čítalo přibližně 93 osob a jeho členové se často živili podomním obchodem či prodejem střižního zboží, někteří však byli tak chudí, že byli odkázáni pouze na dobrodiní svých souvěrců. Nechyběla zde ani činnost trafikanta (Philip Zreiner), vinopalníka (Abraham Stern), sedláře (Gabriel Fieschel), pletaře (Moyses Nasch), krejčího (Jakob Krauskopf), či učitele Nehemiase Schwartze. Komunita disponovala také rituální lázní (mikve), umístěné v přístavku za vinopalnou a draslárnou v blízkosti potoka (dnes č.p. 1), jejíž zbytky jsou uvnitř tohoto objektu zachovány v podobě betonové, zasypané skruže. Vlastníkem tohoto domu byl zpočátku Henoch Trenk, v roce 1804 ho prodal Abrahamu Sternovi a se svou početnou rodinou obýval objekt naproti zámku (dnešní č. p. 2), který byl ve 20. století kompletně přestavěn, patří obci a slouží ke kulturnímu vyžití podmokelských občanů.