Po třicetileté válce

Následujícím majitelem statku se stal Vilém Lukavský z Řeneč, způsob nabytí však zaznamenaný nemáme. Vilém Lukavský pak Podmokly 26. března 16483 prodává Adamu Vilémovi Voprchovi z Uračova za 2 350 kop míšeňských grošů. Voprcha byl původně domažlickým měšťanem, jemuž císař Rudolf II. udělil listinou, vydanou v Praze 24. července 1604, erb a predikát z Uračova5. Do Sušice se přiženil k významné místní měšťanské rodině Kabátů a zapojil se do tamního veřejného života. Pro koupi statku využil finančních prostředků, získaných obratnými finančními transakcemi, prováděnými za války3, ostatně i investice do deskového majetku byla z jeho strany nepochybně promyšleným způsobem, jak prostředky vhodně uložit. Podmokelský statek nevyužíval jako rezidenční sídlo pro sebe či svou rodinu, nicméně není vyloučeno, že jeho přičiněním došlo k usazování prvních židovských rodin, původem ze Sušice, na podmokelském panství. Ty se v Podmoklech měly usadit, dle pozdějšího svědectví správce statku6, právě v období po konci třicetileté války a doplnění personálního obsazení usedlosti mohlo být dobrým důvodem k jejich přistěhování. V Sušici lze dle všeho hledat i kořeny mlynářského rodu Lazarů, kterému se ještě budeme věnovat podrobněji a jehož potomky můžeme v Podmoklech dodnes potkat, a absence zmínky o vrchnostenském či jiném podmokelském mlýně v záznamech berní ruly7 k roku 1654 nasvědčuje tomu, že i v založení mlýna můžeme spatřovat aktivity Adama Voprchy. Jeho životní pouť skončila roku 1661 a byl pohřben na hřbitově při kostele Nanebevzetí Panny Marie v Sušici, dnes můžeme jeho náhrobní kámen najít v interiéru kostela.

Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Sušici, kde byl pohřben Adam Vilém Voprcha z Uračova

Voprchovi synové ale buď o další zvelebování statku zájem neměli, nebo se nedokázali dohodnout na majetkovém rozdělení, a 2. května 16753 celou podmokelskou usedlost prodali Janu Jaroslavu Dlouhoveskému z Dlouhé Vsi za cenu 2 000 zl. Jan Jaroslav zde v té době již nějaký čas žil, zřejmě měl statek původně pronajatý jako sídlo pro svou rodinu. Narodili se zde oba jeho synové, prvorozený Jaroslav Jiří Matěj (*25. února 16728), jemuž byl kmotrem dědeček Jiří Mikuláš Dlouhoveský z Dlouhé Vsi, společně s kadešickým sedlákem Václavem Čubou a manželi Lepenkovými z Dobršína, nejmladší Adam Florian (*19. února 16748), jehož kmotři byli pan Jaroslav Florian Švihovský ze Švihova, Petr, svobodný pán z Říčan na Mačicích a paní Magdaléna Tomková z Mlázov, i dcera Františka Amabilie Apolonie (*13. února 16738), jež se jako jediná v dospělosti úspěšně provdala, a to do rodiny Rosenthal. Matkou všech dětí byla první manželka Eva Eufrosina Běšinka z Běšin, s druhou ženou, Benignou Dorothou z Hekingu již Jan Jaroslav žádné děti neměl. Oba synové však zemřeli ještě před svým otcem, jehož smrtí tak po meči vymřela zavlekovská větev Dlouhoveských. V té době však tato rodina již v podmokelském statku nežila, Jan Jaroslav prodal Podmokly nedlouho po koupi, 31. května 1676, ovdovělé Ludmille Františce Sobětické ze Sobětic3 za 2450 zl. Dlouhoveští zřejmě odešli na panství Hradiště, malebné místo mezi Klatovy a Kolincem, kde se zdržovali do jeho prodeje roku 1683.

Dnešní podoba zámku Hradiště, který do 80. let 17. století patřil Janu Jaroslavu Dlouhoveskému z Dlouhé Vsi

Ludmilla Sobětická vlastnila Podmokly následujících 20 let, v roce 1678 (6. února8) se v albrechtickém kostele znova provdala za rodového šlechtice Martina Josepha Vosického, vojenského důstojníka. Ještě téhož roku se manželům narodilo dítě, které však bezprostředně po svém narození, 27. října 16788, zemřelo. O dalších dětech tohoto šlechtického páru nemáme zprávy. Roku 1696 Ludmilla hospodářství prodala Františku Eusebiovi Khuenovi z Lichtenbergu, který je zanedlouho také prodává, a to Václavu Mikuláši Sobětickému3 ze Sobětic. Roku 1715 byly Podmokly opět prodány, smlouvou ze 17. ledna přešel statek do vlastnictví Jana Jiřího barona Schumanna, majitele statku Dlouhá Ves, za 4 800 zl. Ten ho převedl svému synovi Janu Maxmiliánovi, ale kvůli synovým finančním potížím se statek navrátil zpět a 24. února 1729 byl prodán za 10 000 zl. Anně Antonii Mařanové Bohdanecké z Hodkova na Horním Staňkově3. Anna se podruhé vdala a již jako Grünerspergová z Grünerspergu posléze podmokelský statek prodala Janu Václavu von Puteani. Tento obchod byl uzavřen 7. července 1747 a kupní cena činila 7000 zl.3