O podmokelském mlýně

Nejstarší matriční zmínkou, díky níž můžeme dovozovat, že přímo v Podmoklech již mohl být provozován mlýn, je zápis o narození Simona, syna Jana Molitora a jeho ženy Marie1 z 19. října 1679. Svědkové a kmotři Simon Martan, Pavel Kratell a Margaretha Schlechtová se v tomto případě rekrutovali z řad podmokelských starousedlíků, nasvědčuje to tedy spíše tomu, že mlynář (Mlynář?) a jeho rodina náležela k tamnímu sociálnímu okruhu a s místními sedláky se znali již delší dobu. Mohlo se jednat o příslušníka kadešické rodiny Mlynářů, jež dle soupisu berní ruly2 v roce 1654 vlastnila mlýn o jednom kole, který využil příležitosti, nabízející se v sousední vesnici, nelze vyloučit ani možnost, že se jednalo jen o přízvisko, odrážející povolání a nikoli příbuzenské vazby, jak bylo v daném období běžné. Je ale poměrně pravděpodobné, že celá tato mlynářská rodina podlehla onemocnění při epidemii moru, postihnuvší zemi roku 1680, byť zápis o úmrtí ze 14. května 16801 nacházíme jen pro malého Simona. Není možné vysledovat ani konkrétní návaznost na rodinu Lazarů, která je na podmokelském mlýně doložena zhruba o jedno až dvě desetiletí později a jejíž potomci jsou držiteli mlýna po dobu dalších století.

Celkový pohled na vesnici se mlýnem v popředí od Vyšoblaku

Příjmení Lazar máme u podmokelských mlynářů poprvé doloženo zápisem o narození Antonína, syna Jiřího Lazara a jeho ženy Marianny ze 7. ledna 16961. Více zpráv o těchto rodičích není, nevíme ani, jaký vztah měl Jiří k prakticky současně doložené rodině Josefa Lazara, jenž dal vzniknout celému dalšímu rodu, případně, nejedná-li se o chybný zápis jména otce dítěte. O Antonínovi nicméně víme, že zemřel v jedenadvaceti letech a 24. března 1717 byl pohřben na albrechtickém hřbitově3. Josef Lazar a jeho žena Marianna jsou také výslovně uváděni jako mlynáři a v Podmoklech se jim narodily 4 děti. Prvním byl Fabian Mathias, narozený 9. ledna roku 17003, jehož kmotry byli pánové Jakub František Michalobetz a Jan Schifter, oba sušičtí konšelé, a paní Kateřina Weisenregnerová, sušická měšťanka. O osudu tohoto potomka nemáme žádné další zprávy, nejspíše zemřel již v raném dětském věku. Za zmínku ovšem stojí výběr svědků křtu a kmotrů, z něhož je jasně patrná společenská vazba na Sušici a její měšťanstvo, nikoliv na Podmokly, a můžeme tedy předpokládat, že rodina měla původ právě v Sušici. Druhý syn Josepha Lazara byl dle matričního zápisu 20. srpna 1702 pokřtěn jako Václav3 (Wenceslaus), v tomto případě se však nejspíše jedná o omyl zapisovatele, neboť veškeré další písemnosti považují za dědice mlynářské živnosti v Podmoklech Vojtěcha (Adalberta), o jehož narození není v příslušné matrice žádná zmínka. Naopak jméno Václav přináleží mladšímu bratru jmenovaného, jenž se narodil 9. dubna 17043. Svědci a kmotrové jsou u všech výše uvedených bratrů totožní, malou obměnu najdeme jen u nejmladšího dítěte Lazarových, Evy Cathariny, narozené 21. září 17073, kdy svědkyní křtu byla paní Catharina Weisenregnerová, kmotry pak pan Antonín Pavel Weisenregner a paní Marie Michalobetzová, všichni sušičtí měšťané.

Kromě těchto dětí k rodině Lazarů patřila i dcera Dorothea, kterou ovšem mezi zápisy křtů z Albrechtic nenacházíme, je tedy otázkou, zda se narodila již před příchodem rodiny do Podmokel, nebo zda se jedná jen o další záznamovou nekázeň. Dorotheu Lazarovou tedy potkáváme až v okamžiku jejího sňatku s podmokelským dědicem selského statku Jiřím Šlechtou, který se konal 14. prosince 17233 za přítomnosti svědků Václava Martana a Matěje Míčky, podmokelských sedláků. Z tohoto manželství je známo narození pěti dětí, z nichž nejméně dvě nejstarší zemřely ve velmi nízkém věku (Marianna *17. září 1724, Matouš *2. ledna 17273), osud dvou dalších neznáme (Rosina *18. března 1729, Josef *16. března 17322) a nejmladší Marianna (*12. května 1734) se v jedenatřiceti letech provdala za Josefa Kotála, narozeného 15. ledna 17303, syna Martina a Christiny z horního Kotálovského dvora. Jelikož další osudy této vedlejší rodinné větve jsou více než zajímavé, věnujeme jim samostatný příspěvek ZDE. 

Podmokelský mlynář a otec rodiny Josef Lazar zemřel 8. dubna 1737, jeho žena Marianna ho o dva měsíce předešla a na věčnost se odebrala již 5. února 1737.3 Oba manželé jsou pohřbeni na albrechtickém hřbitově při kostele sv. Petra a Pavla, přesné místo uložení však již v dnešní době není možno lokalizovat.

Takto mohl v dobách jeho největší slávy pozorovat Lazarův mlýn vodník. Ani ten však v lidových zkazkách, tradovaných v Podmoklech, nefiguruje.

Vrátíme-li se ale do mlýna k potomkům první generace Lazarů, vidíme, že nejen ze mlýna na statek, ale i v opačném směru putovala nevěsta, v tomto případě Marianna, dcera Jakuba Šlechty, jež se provdala za Vojtěcha Lazara, syna podmokelského mlynáře Josefa a dědice mlýna. Svatba se konala 15. února 17333 a při obřadu svědčili pánové Matěj Hrabý (Rabie) a Jiří Kníže. Již 27. března 17333 se novomanželům narodila dcera Marianna, jejímiž kmotry se stali manželé Matěj a Ludmilla Kotálovi z dolního Kotálovského dvora a svědkyní křtu byla paní Dorothea Modlová z Albrechtic. Syn Matěj se narodil 26. srpna 1738 a kmotrové byli shodní, jako v případě starší sestry i dalších dvou sourozenců. Matějův osud není z dostupných pramenů zřejmý, jisté je to, že nástupcem na místě mlynáře se později stane jeho mladší bratr Jan. Dcera Lazarových Dorothea, narozená 14. ledna 17413, se nedožila ani dvou let a zemřela již 28. listopadu 17423. Syn Jan se narodil 2. května 17433 a pravděpodobně i on umírá v dětském věku. Svědkem jeho křtu se stali Ondřej Modl z Platoře a kmotrové Matěj a Ludmila Kotálovi. Další dcera byla opět pokřtěna jako Dorothea, narodila se 26. ledna 17453 a kmotrem se stal, mimo manžele Kotálovy, také Matěj Hejplík z Albrechtic. Katharina, narozená 23. září 17473, má jako kmotry uvedené opět manžele Kotálovy a Jiřího Hejplíka z Albrechtic, u křtu Marie Anny, narozené 22. listopadu 1749, svědčila, spolu se svým otcem Matějem, také Anna Kotálová. Syn, narozený 6. května 1751, dostal jméno Jan4 (Joannes), můžeme tedy usuzovat, že jeho stejnojmenný starší bratr již v tu chvíli nebyl naživu. Kmotrem se stal opět Matěj Kotál z dolního Kotálovského dvora s Mariannou Kotálovou. V rodině máme ještě zprávy o jednom synovi, jehož pokřtili jménem Vojtěch a narodil se 23. března 17554. Kmotry mu byli manželé Jan a Catharina Kotálovi (poznámka husím brkem: Jan Kotál je jedním z autorčiných 128 pradědů dané generace; jeho otec Matěj zemřel 11. 8. 17534 ve věku 65 let, matka Ludmila 31. 3. 1771 ve věku 88 let9) z dolního Kotálovského dvora, malý Vojtěch však krátce po narození umírá a další děti již v Lazarovic mlýně nepřibyly. Za zmínku také stojí, že mlynáři jsou formálně vedeni jako poddaní Sušici3,4, mlýn držela v té době vrchnost8. Naproti tomu bratr Vojtěcha, Václav Lazar, jenž zřejmě žil nějakou dobu ve mlýně spolu s bratrovou rodinou, je uváděn jako člověk svobodný3,4. S dalším osudem Václavovy rodiny se můžete seznámit ZDE.

Mlynářské řemeslo na podmokelském mlýně převzal po svých rodičích Jan Lazar a pokračoval tak v rodinné tradici již třetí generací. První Janova manželka se jmenovala Kateřina, neznáme však datum jejich sňatku ani původ nevěsty. Dcera Marie se tomuto páru narodila 1. září 17739, její matka však necelý rok poté (30. května 17749) umírá ve věku 26 let a je pohřbena na albrechtickém hřbitově. Ovdovělý mlynář Jan se 6. listopadu 17749 znova oženil a jeho druhou manželkou se stala Ludmilla, dcera sedláka Matěje Tauška z Kadešic čp. 411. Svědky při svatbě byli sedláci z Kadešic Andreas Dolejš a Vojtěch Hořejš, spolu s Prokopem Hrabým z Podmokel. První syn z tohoto manželství, jenž dostal jméno Matěj, narozený 19. února 1776, se dožívá jen druhého dne a 20. února9 umírá. Druhorozený Josef, jenž přišel na svět 7. března 17779, se dožil 14 let, zemřel 24. listopadu 179110. podobný byl osud i tří dalších synů, Matěje (12. září 17799-5. srpna 17819), Matouše (6. září 17829–19. prosince 17829) i Simona (11. října 17896–4. července 180110). Kmotři všech těchto dětí, včetně dále uváděné Magdaleny, byli Jan Kotál z dolního Kotálovského dvora a Magdalena Martanová z Podmokel.  Dcera Magdalena se narodila 16. února 17849 a s určitostí se dožila dospělosti, ve svých 19 letech porodila syna Simona (*26. října 18036). Jednalo se však o dítě nemanželské a jméno jeho otce prameny nezaznamenaly, o dva dny později (29. října 180310) malý Simon zemřel. Dalším synem mlynáře Jana Lazara a Ludmilly byl Prokop, narozený 3. července 17926. Do mlynářské rodiny patřily ještě dvě dcery, Eva (22. prosince 17866) a Marianna (*25. března 17986). Nejmladším synem je pak Jakub, přišedší na svět 1. července 1795. Jako kmotři jsou u těchto dětí uváděni manželé Jan Kotál st. a jeho žena Kateřina, Magdalena Martanová, Matěj Martan a mladší generace dolních Kotálů, Jan s Mariannou.

Jan Lazar se stal i aktérem významné změny ve vlastnických vztazích, týkajících se podmokelského mlýna. Ten původně držela vrchnost a platila z něj kontribuci, mlynáři Lazarové byli jeho nájemci. 15. prosince 1784 mlynář Jan Lazar za 135 zl. mlýn odkoupil, zavázal se platit kontribuci a roční plat 18 zl.8 Mlýnský (Dolejší) rybník však do tohoto prodeje zahrnut nebyl a získala ho až v roce 1843 Janova vnučka Kateřina, tehdy jedenáctiletá a zastoupená svým otčímem a poručníkem Thomasem Pinkasem. Kupní cena činila 206 zl. 3 kr.8 Tento rybník, na rozdíl od Hořejšího, v předmětném období již vysušeného,5 zůstal ve své podobě až do začátku 3. tisíciletí, kdy byl po ničivé povodni v roce 2002 ponechán již vypuštěný (pamětnici události děkuji za upřesňující informace).

Mlynář Jan Lazar z tohoto světa sešel přirozenou smrtí na sklonku roku 1819 (28. prosince15) ve věku 68 let a byl pohřbený na albrechtickém hřbitově, vdova Lidmila žila až do poloviny let třicátých s rodinou svého syna ve mlýně a dosáhla úctyhodného věku 82 let. Zemřela 14. září 183615 a věčně odpočívá také v Albrechticích.

Na dně Mlynářova rybníka můžeme dnes při troše štěstí a opatrnosti pozorovat pasoucí se zvěř

Po otci mlýn převzal nejmladší ze synů, Jakub Lazar. Ve svých sedmadvaceti letech si 15. října 182211 vzal za manželku Marii Annu Švelchovou, šestnáctiletou dceru chalupníka Michaela Švelcha z Podmokel čp. 32/2611 a jeho ženy Kateřiny Langové, selky z Dlouhé Vsi čp. 20.11,16 Hned první léta společného soužití s mladičkou manželkou byla ale poznamenána událostmi, které vedly až k Jakubově uvěznění a odsouzení píseckým kriminálním soudem, a tedy jeho prakticky roční nepřítomnosti v domovské vsi. Záležitost se týkala sporů poddaných sedláků o placení dluhů na daních, jež byly sice definitivně vyřešeny již výpočtem a potvrzením z roku 1824,8 hned vzápětí ale vystaly další nejasnosti a odpor k placení, když bylo poddaným v prosinci 1824 sděleno, že by měli své povinnosti odvádět každý měsíc, a to z poloviny v obilí. K odmítnutí placení takto nově vyměřené daně ze strany dobršínských sedláků se brzy připojili i poplatníci z dalších vsí, včetně Podmokel a Kadešic. Později celá situace vygradovala až k obstavování obilí pod policejním dohledem přímo ve statcích vzpurných kadešických sedláků. Přímá konfrontace vyprovokovala panímámy k poněkud unáhleným reakcím a majetek svých rodin sveřepě hájily za použití násilí. Výsledkem vzniklé chaotické situace a následného vyšetřování bylo vzetí několika vesnických žen a mužů píseckým kriminálním soudem do vazby.8 Mezi zatčenými byl i mlynář Jakub Lazar, jakkoliv není úplně zřejmé, co ho do kadešické vřavy v danou chvíli přivedlo. Ve vazbě Jakub strávil celý rok, přestože většina vyšetřovaných byla propuštěna již dříve. Nakonec si odseděl i trest, rozsudkem kriminálního soudu v Písku stanovený na 6 týdnů žaláře, a 24. května 18268 se mohl vrátit ke své rodině do podmokelského mlýna.

Prvním dítětem mlynářského páru byla dcera Marie Anna, narozená 21. dubna 1829,16 jež však krátce po narození umírá.15 Další dítě, dcera Kateřina, se narodila 28. října 183216 a kmotry a svědky jejího křtu byli manželé z dolního Kotálovského Dvora, sedláci Vojtěch a Kateřina Kotálovi. Skutečnost, že rodinná idyla ve mlýně vzala za své s předčasnou smrtí mlynáře Jakuba, který umírá ve věku 47 let 21. dubna 1840,15 předznamenává nelehký další život Kateřiny. Mladá vdova Marie Anna, Kateřinina matka, se totiž již následujícího roku provdala za Thomase Pinkase, působícího v té době na podmokelském mlýně v roli mlynářského společníka. Ten pocházel z Dražovic čp. 33 a byl synem Jakuba Pinkase a Rosalie, rozené Kožnarové z čp. 22. Thomasovi bylo v době sňatku teprve 27 let a byl tedy o sedm let mladší než jeho nastávající manželka. Svatba se konala 9. listopadu 1841,11 svědkem byl dražovický mlynář Thomas Tutchku a podmokelský sedlák Martin Cais. Thomas se stal poručníkem malé Kateřiny a jejím jménem později provedl výše zmíněnou obchodní transakci, týkající se držby Mlýnského rybníka. Manželům Pinkasovým se 25. února 184319 narodilo první společné dítě, dcera Josepha. Ta se později provdala za Martina Walliše, třicetiletého rezervistu 11. řadového pěchotního pluku prince Alberta Saského. Martin byl synem podmokelského sedláka Vojtěcha Walliše a jeho ženy Marie, rozené Kotálové z horního Kotálovského dvora, živil se jako kameník v Podmoklech čp. 24. Svatba s Josephou se odehrála 10. září 1867.20 Další děti přivítali mlynářští manželé 27. září 1845,19 kdy se narodila dvojčata Wenzl a Franciska.19 Wenzl však umírá již po několika dnech, 3. října,15 Franciska pak 1. února 1847.18 V rodině se narodilo ještě další dítě, jehož jméno nemáme ani zaznamenáno, jež zemřelo krátce po narození 10. července 1848.18 Posledním potomkem Pinkasových pak byla dcera Marie, narozená 28. srpna 1849,19 jejímiž kmotry byli Vojtěch Kotál, sedlák z Podmokel a Kateřina Kotálová. Marie se později provdala za mlynáře, působícího u jejího otce v podmokelském mlýně, Jana Hraběte, syna podmokelského sedláka z č. 43 Matěje a jeho ženy Marie, roz. Kavale z Rozsedel čp. 33. Svatbu slavili 10. listopadu 186820 a svědčili jim švagr nevěsty Martin Walliš spolu s Tomášem Caisem. Marie se nedožila příliš vysokého věku a již jako vdova zemřela 15. května 190718 v 57 letech na ochrnutí plic. Pohřbena byla farářem Josefem Vlkem na albrechtickém hřbitově.

Vraťme se však ještě zpět k životnímu příběhu Kateřiny Lazarové, již jsme naposledy zachytili jako dítě ve mlýně, kde její otčím spravoval celý majetek Lazarů. S novou rodinou své matky žila Kateřina i v dospělosti v pozici podruhyně, avšak nikdy se nevdala. Přesto povila dvě děti, jejichž otce neznáme. Starším potomkem byla dcera, pojmenovaná po matce Kateřina, jež přišla na svět 4. listopadu 1859.21 Mladším pak syn Mathias, narozený 31. července 1868,22 jenž zemřel 1. listopadu 187018 ve dvou letech na psotník. Dcera Kateřina se dospělosti úspěšně dožila a 24. listopadu 188520 se provdala za zedníka Ferdinanda Kotála, syna Petra Kotála z Podmokel čp. 48, který pocházel z horního Kotálovského dvora a Kateřiny, roz. Plánské z čp. 41. S novomanželkou nejprve přebývali v čp. 19, bývalém Šlechtovském statku, u Ferdinandova bratrance ze čtvrtého kolene, Matěje Kotála, syna Ondřeje. Později místo bydliště měnili a nakonec se přestěhovali do rodné chalupy otce rodiny Ferdinanda, do čp. 48. Kateřina s Ferdinandem měla 6 dětí, z nichž tři zemřely krátce po narození. Byli to nejstarší Vojtěch (*18. dubna 1888-22. května 1888),23 Kateřina (*16. září 1893-2. listopadu 1893)18,23 a nejmladší z dětí, syn Bohumír (*8. listopadu 1897-22. prosince 1897).23 Dcera Anna se narodila 16. července 188923 a její o dva roky starší sestra Marie 4. září 1891.23 O Marii víme, že se dospělého věku dožila, přežila obě světové války a zemřela 4. června roku 195023 v Sušici. Jejich mladší bratr Antonín přišel na svět 2. května 189523 a jeho další osud známe jen částečně. Na začátku 1. světové války narukoval ke 23. dělostřeleckému pluku do Prahy, s nímž se dostal do Srbska, kde byl zajat. Poslední zprávy o něm pocházejí z jihosrbského města Niše,24 není ani známo, zda válku přežil, či ne. Jeho jméno je dodnes připomínáno na pomníku, jejž nechali podmokelští vybudovat po skončení války. Všechny děti, narozené v rodině Kateřiny a Ferdinanda, měly shodné kmotry z horního Kotálovského dvora, tamního sedláka Jana Kotála a jeho ženu Marii. Krátce po narození nejmladšího syna však Kateřina onemocní tuberkulózou a ve věku pouhých 42 let 22. června 189818 umírá, pohřbena je na albrechtickém hřbitově. Vdovec Ferdinand se poté ožení s Marií Drykovou z Velké Chmelné, ale tady už začíná jiný příběh. Ten náš, více než dvousetletá historie mlynářského rodu Lazarů, se na tomto místě uzavírá.

1SOA Plzeň, Sbírka matrik západních Čech, Albrechtice 01 (www.portafontium.eu)

2Berní rula kraje Prácheňského, svazek 27-28, díl I a II., připravil dr. Antonín Haas, SPN Praha 1954, s. 940

3SOA Plzeň, Sbírka matrik západních Čech, Albrechtice 02 (www.portafontium.eu)

4SOA Plzeň, Sbírka matrik západních Čech, Albrechtice 03 (www.portafontium.eu)

Národní archiv Praha, Indikační skici stabilního katastru – Podmokly u Sušice

6SOA Plzeň, Sbírka matrik západních Čech, Albrechtice 05 (www.portafontium.eu)

7Vašků Z. 1996: Deštivé roky 1770 – 1772. Historická epizoda vodního režimu, která ovlivnila vývoj české společnosti, zemědělství a krajiny. Vesmír 75(8), p.455.

8Lhoták, J. 2018: Město Sušice a jeho poddaní. Scriptorium, spolek pro nekomerční vydávání odborné literatury. Praha, Sušice, 944 s.

9SOA Plzeň, Sbírka matrik západních Čech, Albrechtice 04 (www.portafontium.eu)

10SOA Plzeň, Sbírka matrik západních Čech, Albrechtice 07 (www.portafontium.eu)

11SOA Plzeň, Sbírka matrik západních Čech, Albrechtice 11 (www.portafontium.eu)

12 SOA Plzeň, Sbírka matrik západních Čech, Budětice 06 (www.portafontium.eu)

12 SOA Plzeň, Sbírka matrik západních Čech, Budětice 06 (www.portafontium.eu)

13SOA Plzeň, detašované pracoviště Nepomuk, Velkostatek Albrechtice – Podmokly, (1692) 1726–1883, inventář fondu. Ex. Chmelenský M.: Židovské komunity na Sušicku. Západočeské muzeum v Plzni, o.p.s., 2021, 1.vydání.

14SOA Plzeň, V. odd., Velkostatek Albrechtice – Podmokly, Gruntovní kniha č. 99. Ex. Chmelenský M.: Židovské komunity na Sušicku. Západočeské muzeum v Plzni, o.p.s., 2021, 1.vydání.

15SOA Plzeň, Sbírka matrik západních Čech, Albrechtice 12 (www.portafontium.eu)

16SOA Plzeň, Sbírka matrik západních Čech, Albrechtice 08 (www.portafontium.eu)

17SOA Plzeň, Sbírka matrik západních Čech, Sušice 07 (www.portafontium.eu)

18SOA Plzeň, Sbírka matrik západních Čech, Albrechtice 18 (www.portafontium.eu)

19SOA Plzeň, Sbírka matrik západních Čech, Albrechtice 9 (www.portafontium.eu)

20SOA Plzeň, Sbírka matrik západních Čech, Albrechtice 20 (www.portafontium.eu)

21SOA Plzeň, Sbírka matrik západních Čech, Albrechtice 10 (www.portafontium.eu)

22SOA Plzeň, Sbírka matrik západních Čech, Albrechtice 17 (www.portafontium.eu)

23SOA Plzeň, Sbírka matrik západních Čech, Albrechtice 19 (www.portafontium.eu)

24SOA Plzeň, Kronika obce Podmokly. (www.portafontium.eu)